COLORLAK Univerzal Základ SU 2020 C 0840 červenohnědá 0,6 l

COLORLAK Univerzal Základ SU 2020 C 0840 červenohnědá 0,6 l

Katalogové číslo: 302000670
červenohnědá 0840 / ČSN
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Na dotaz
189 Kč
156,2 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mohou vznikat alergické reakce.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H226 Hořlavá kapalina a páry.