COLORLAK Univerzal Základ SU 2020 C 0110 šedý 0,6 l

COLORLAK Univerzal Základ SU 2020 C 0110 šedý 0,6 l

Katalogové číslo: 302000659
šedá 0110 / ČSN
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 5 ks
189 Kč
156,2 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mohou vznikat alergické reakce.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H226 Hořlavá kapalina a páry.