I1 Clear HS 2:1 Premium bezbarvý lak 5l + tužidlo

I1 Clear HS 2:1 Premium bezbarvý lak 5l + tužidlo

Katalogové číslo: 204000088
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 2 ks
2 521 Kč
2 083,47 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Komponenta 1

Komponenta 2

Varování

Komponenta 1

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
H226 Hořlavá kapalina a páry.

Komponenta 2

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
H226 Hořlavá kapalina a páry.