Epolex S2321/1000 sada email + tužidlo 0,94kg

Epolex S2321/1000 sada email + tužidlo 0,94kg

Katalogové číslo: 302000549
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Na dotaz
449 Kč
371,07 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H312 + H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.