EN 4700 1K Antikorozní základ - černý 5kg

EN 4700 1K Antikorozní základ - černý 5kg

Katalogové číslo: 203000129
černá
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 2 ks
859 Kč
709,92 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mohou vznikat alergické reakce.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H226 Hořlavá kapalina a páry.