Detecha Tlumex Plast antikorozní barva na podvozek 4kg

Detecha Tlumex Plast antikorozní barva na podvozek 4kg

Katalogové číslo: 304000141
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem 5 ks
659 Kč
544,63 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H340 Může vyvolat genetické poškození uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mohou vznikat alergické reakce.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H372 Způsobuje poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.