Detecha Izoban barva na beton - červenohnědá 2kg

Detecha Izoban barva na beton - červenohnědá 2kg

Katalogové číslo: 302000621
červenohnědá

Syntetická barva vhodná na beton s hedvábným leskem.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 3 ks
479 Kč
395,87 Kč
  bez DPH
Syntetická barva vhodná na beton s hedvábným leskem.

Parametry

Barva (název) : červenohnědá
Výrobce : Detecha
Vydatnost : 6 - 8m2/kg
Balení : 2 kg
Váha : 2 kg

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H312 + H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.