COLORLAK Ředidlo C 6000 nitroředidlo 4 l

COLORLAK Ředidlo C 6000 nitroředidlo 4 l

Katalogové číslo: 305000035

Ředidlo C6000 slouží k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot a také čištění pracovního nářadí.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem více než 5 ks
390 Kč
322,31 Kč
  bez DPH

Ředidlo C6000

Ředidlo C6000 slouží k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot a také k čištění pracovního náčiní. Je vhodné k aplikaci štětcem, válečkem i stříkáním. Dle doporučení výrobce nátěrových hmot.

Klíčové vlastnosti

  • Ředidlo C6000 k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot
  • Čištění pracovního náčiní
  • Vhodné k aplikaci štětcem, válečkem i stříkáním

Parametry

Výrobce : Colorlak
Balení : 4 l
Objem : 4 l

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.