COLORLAK Protirez S 2015 RAL 6002 zelená 2,5 l

COLORLAK Protirez S 2015 RAL 6002 zelená 2,5 l

Katalogové číslo: bazar14
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Na dotaz
869 Kč
250 Kč
207 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.